ホーム > データベース > Chinese Zen Masters


データベース  


Chinese Zen Masters

Pinyin Wade-Giles Kanji Romaji
Baiyun Shouduan Pai-yün Shou-tuan 白雲守端 Hakuun Shutan
Baizhang Huaihai Pai-chang Huai-hai 百丈懷海 Hyakujô Ekai
Bajiao Huiqing Pa-chiao Hui-ch'ing 芭蕉慧清 Bashô Esei
Baofeng Kewen Pao-feng K'o-wen 寶峰克文 Hôbô Kokubun
Bojian Jujian Po-chien Chü-chien 北礀居簡 Hokkan Kokan
Caoshan Benji Ts'ao-shan Pen-chi 曹山本寂 Sôzan Honjaku
Changsha Jingcen Ch'ang-sha Ching-ts'en 長沙景岑 Chôsa Keishin
Chuji Ch'u-chi 處寂 Shojaku
Dahong Zuzheng Ta-hung Tsu-cheng 大洪祖證 Daikô Soshô
Dahui Zonggao Ta-hui Tsung-kao 大慧宗杲 Daie Sôkô
Damei Fachang Ta-mei Fa-ch'ang 大梅法常 Daibai Hôjô
Danxia Zichun Tan-hsia Tzu-ch'un 丹霞子淳 Tanka Shijun
Danyuan Yingzhen Tan-yüan Ying-chen 耽源應眞 Tangen Oshin
Daowu Yuanzhi Tao-wu Yuan-chih 道悟圓智 Dôgô Enchi
Daoxin Tao-hsin 道信 Dôshin
Daoxuan Tao-hsüan 道璿 Dôsen
Deshan Xuanjian Te-shan Hsüan-chien 徳山宣鑑 Tokusan Senkan
Deshan Yuanmi Te-shan Yüan-mi 徳山縁密 Tokusan Enmitsu
Dongshan Liangjie Tung-shan Liang-chieh 洞山良价 Tôzan Ryôkai
Dongshan Shouchu Tung-shan Shou-ch'u 洞山守初 Tôzan Shusho
Doushuai Congyue Tou-shuai Ts'ung-yüeh 兜率從悦 Tosotsu Jûetsu
Fachi Fa-ch'ih 法持 Hôji
Farong Fa-jung 法融 Hôyû
Fayan Wenyi Fa-yen Wen-i 法眼文益 Hôgen Buneki
Fengxue Yanzhao Feng-hsüeh Yen-chao 風穴延沼 Fuketsu Enshô
Fenyang Shanzhao Fen-yang Shan-chao 汾陽善昭 Funyô Zenshô
Fozhao Deguang Fo-chao Te-kuang 佛照徳光 Busshô Tokkô
Gaofeng Yuanmiao Kao-feng Yüan-miao 高峰原妙 Kôhô Gemmyô
Guifeng Zongmi Kuei-feng Tsung-mi 圭峰宗密 Keihô Shûmitsu
Guishan Lingyou Kuei-shan Ling-yu 潙山靈祐 Isan Reiyû
Hangzhou Tianlong Hang-chou T'ien-lung 杭州天龍 Kôshû Tenryû
Heze Shenhui Ho-tse Shen-hui 荷澤神會 Kataku Jinne
Hongran Hung-jen 弘忍 Gunin
Huangbo Xiyuan Huang-po Hsi-yüan 黄蘗希運 Obaku Kiun
Huanglong Huinan Huang-lung Hui-nan 横龍慧南 Oryô Enan
Huguo Jingyuan Hu-kuo Ching-yüan 護國景元 Gokoku Keigen
Huifang Hui-fang 慧方 Ehô
Huike Hui-k'o 慧可 Eka
Huineng Hui-neng 慧能 Enô
Huitang Zuxin Hui-t'ang Tsu-hsin 晦堂祖心 Kaidô Soshin
Huiyan Zhizhao Hui-yen Chih-chao 晦巖智昭 Kaigan Chishô
Huizhong Hui-chung 慧忠 Echû
Huoan Shiti Huo-an Shih-t'i 或菴師體 Wakuan Shitai
Huqiu Shaolong Hu-ch'iu Shao-lung 虎丘紹隆 Kukyû Jôryû
Jingshan Daoqin Ching-shan Tao-ch'in 徑山道欽 Kinzan Dôkin
Jingshan Ruyan Ching-shan Ju-yen 徑山如琰 Kinzan Nyoen
Juzhi Chü-chih 倶胝 Gutei
Kaifu Daoning K'ai-fu Tao-ning 開福道寧 Kaifuku Dônei
Lanxi Daolong Lan-shi Tao-lung 蘭溪道隆 Rankei Dôryû
Leian Zhengshou Lei-an Cheng-shou 雷庵正受 Raian Shôju
Linji Yixuan Lin-chi I-hsüan 臨濟義玄 Rinzai Gigen
Longtan Chongxin Lung-t'an Ch'ung-hsin 龍潭崇信 Ryôtan Sûshin
Luohan Guichen Lo-han Kuei ch'en 羅漢桂琛 Rakan Keishin
Mazu Daoyi Ma-tsu Tao-i 馬祖道一 Baso Dôitsu
Mian Xianjie Mi-an Hsien-chieh 密菴咸傑 Mittan Kanketsu
Nanquan Puyuan Nan-ch'üan P'u-yüan 南泉普願 Nansen Fugan
Nanta Guangyong Nan-t'a Kuang-yung 南塔光涌 Nantô Kôyû
Nanyang Huizhong Nan-yang Hui-chung 南陽慧忠 Nanyô Echû
Nanyuan Huiyong Nan-yüan Hui-yung 南院慧顒 Nanin Egyô
Nanyue Huairang Nan-yüeh Huai-jang 南嶽懷讓 Nangaku Ejô
Nanyue Mingzan Nan-yüeh Ming-tsan 南嶽明瓚 Nangaku Myôsan
Poan Zuxian P'o-an Tsu-hsien 破庵祖先 Hoan Sosen
Puji P'u-chi 普寂 Fujaku
Putidamo P'u-t'i-ta-mo 菩提達摩 Bodhidharma
Qingyuan Xingsi Ch'ing-yüan Hsing-ssu 青原行思 Seigen Gyôshi
Qisong Ch'i-sung 契嵩 Kaisû
Ruiyan Shiyan Jui-yen Shih-yen 瑞巖師彦 Zuigan Shigen
Sengcan Seng-ts'an 僧璨 Sôsan
Shenxiu Shen-hsiu 神秀 Jinshû
Shishuang Chuyuan Shih-shuang Ch'u-yüan 石霜楚圓 Sekisô Soen
Shishuang Qingshu Shih-shuang Ch'ing-shu 石霜慶諸 Sekisô Keisho
Shitou Xiqian Shih-t'ou Hsi-ch'ien 石頭希遷 Sekitô Kisen
Shoushan Shengnian Shou-shan Sheng-nien 首山省念 Shûzan Shônen
Sixin Wuxin Ssu-hsin Wu-hsin 死心悟新 Shishin Goshin
Songyuan Chongyue Sung-yüan Ch'ung-yüeh 松源崇岳 Shôgen Sûgaku
Suizhou Daoyuan Sui-chou Tao-yüan 遂州道圓 Suishû Dôen
Tianhuang Daowu T'ien-huang Tao-wu 天皇道悟 Tennô Dôgo
Tiantai Deshao T'ien-t'ai Te-shao 天台徳韶 Tendai Tokushô
Tiantong Rujing T'ien-t'ung Ju-ching 天童如淨 Tendô Nyojô
Wuchu Daguan Wu-ch'u Ta-kuan 物初大觀 Mossho Taikan
Wumen Huikai Wu-men Hui-k'ai 無門慧開 Mumon Ekai
Wuming Huixing Wu-ming Hui-hsing 無明慧性 Mumyô Eshô
Wutai Wuming Wu-t'ai Wu-ming 五臺無名 Gotai Mumyô
Wuxiang Wu-hsiang 無相 Musô
Wuxue Zuyuan Wu-hsüeh Tsu-yüan 無學祖元 Mugaku Sogen
Wuzhun Shifan Wu-chun Shih-fan 無準師範 Mujun Shihan
Wuzu Fayan Wu-tsu Fa-yen 五祖法演 Goso Hôen
Xianglin Chengyuan Hsiang-lin Ch'eng-yüan 香林澄遠 Kyôrin Chôon
Xiangyan Zhixian Hsiang-yen Chih-hsien 香嚴智閑 Kyôgen Chikan
Xinghua Cunjiang Hsing-hua Ts'ung-chiang 興化存奬 Kôke Sonshô
Xingyang Qingrang Hsing-yang Ch'ing-jang 興陽清讓 Kôyô Shinjô
Xuansha Shibei Hsüan-sha Shih-pei 玄沙師備 Gensha Shibi
Xuansu Hsüan-su 玄素 Genso
Xuefeng Yicun Hsüeh-feng I-ts'un 雪峰義存 Seppô Gison
Xuetou Chongxian Hsüeh-tou Ch'ung-hsien 雪竇重顯 Setchô Jûken
Xueyan Zuqin Hsüeh-yen Tsu-ch'in 雪巖祖欽 Setsugan Sokin
Xutang Zhiyu Hsü-t'ang Chih-yü 虚堂智愚 Kidô Chigu
Yangqi Fanghui Yang-ch'i Fang-hui 楊岐方會 Yôgi Hôe
Yangshan Huiji Yang-shan Hui-chi 仰山慧寂 Kyôzan Ejaku
Yantou Quanhuo Yen-t'ou Ch'üan-huo 巖頭全奯 Gantô Zenkatsu
Yifu I-fu 義福 Gifuku
Yingan Tanhua Ying-an T'an-hua 應庵曇華 Oan Donge
Yongjia Xuanjue Yung-chia Hsüan-chüeh 永嘉玄覺 Yôka Genkaku
Yongming Yanshou Yung-ming Yen-shou 永明延壽 Yômyô Enjû
Yuansou Xingduan Yüan-sou Hsing-tuan 元叟行端 Gensô Gyôtan
Yuanwu Keqin Yüan-wu K'o-ch'in 圜悟克勤 Engo Kokugon
Yuean Shanguo Yüeh-an Shan-kuo 月庵善果 Gettan Zenka
Yuelin Shiguan Yüeh-lin Shih-kuan 月林師觀 Getsurin Shikan
Yueshan Weiyan Yüeh-shan Wei-yen 藥山惟儼 Yakusan Igen
Yuezhou Qianfeng Yüeh-chou Ch'ien-feng 越州乾峰 Esshû Kenpô
Yunan Buyan Yün-an Pu-yen 運庵普巖 Unnan Fugan
Yungai Shouzhi Yün-kai Shou-chih 雲蓋守智 Ungai Shuchi
Yunju Daoying Yün-chü Tao-ying 雲居道膺 Ungo Dôyô
Yunmen Wenyan Yün-men Wen-yen 雲門文偃 Ummon Bunen
Yunyan Tansheng Yün-yen T'an-sheng 雲巖曇晟 Ungan Donjô
Zhangzhuo Xiucai Chang-cho Hsiu-ts'ai 張拙秀才 Chôsetsu Shûsai
Zhaozhou Congshen Chao-chou Ts'ung-shen 趙州從諗 Jôshû Jûshin
Zhimen Guangzuo Chih-men Kuang-tso 智門光祚 Chimon Kôso
Zhiwei Chih-wei 智威 Chii
Zhixian Chih-hsien 智詵 Chisen
Zhiyan Chih-yen 智巖 Chigan
Zhongfeng Mingben Chung-feng Ming-pen 中峰明本 Chûhô Myôhon


page top

  Last Update: 2002/11/01