Last update: 6 August 1998Thomas KIRCHNER

----> Go back to Country Index>


Zen Centers in China

Sorted by center name


Buddhist Culture Research Institute of Southeast University
No. 2, Si Pai Lou Road
NANJING 210096
Jiangsu Province
China
Contact: Qun Dong
Tel.: (025) 379-4998
E-mail: dqun@seu.edu.cn


Dong Shan Pu-Li Monastery
Dong Shan
YI-FONG
Jiangxi 336300
China
Denomination: Ts'ao-tung (Soto)
Teacher: Miao Dzong 


Last update:7 February 2000
Thomas KIRCHNER